Get Adobe Flash player

นายก อบต.

นายนพ พ่วงแจงงาม

ปลัดอบต.


นายบาห์รน 
ดะเล็ง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สินค้า OTOP


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาหลง (ข้าวเกรียบสมุนไพร)

ภูมิใจนำเสนอจ้ะ

กำลังออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่

สภาพทางเศรษฐกิจ

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  ทำสวนยางพารา  และสวนผลไม้ (เงาะ, ทุเรียน, มังคุด และลองกอง) ซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่สามารถสร้างรายได้ตลอดปี  ซึ่งพอจะจำแนกได้ดังนี้

1. อาชีพทำสวนทำไร่                         860         คน

2. อาชีพรับจ้างทั่วไป                         220         คน

3. อาชีพรับราชการ/ลูกจ้าง                    50         คน

4. อาชีพอื่นๆ                                   70         คน

การประกวดราคา