Get Adobe Flash player

นายก อบต.

นายนพ พ่วงแจงงาม

ปลัดอบต.


นายบาห์รน 
ดะเล็ง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สินค้า OTOP


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาหลง (ข้าวเกรียบสมุนไพร)

ภูมิใจนำเสนอจ้ะ

กำลังออนไลน์

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่

สภาพทั่วไป(ข้อมูลพื้นฐาน)

เนื้อที่:

               ตำบลกาหลงมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 72.551  ไร่ หรือประมาณ  116.08  ตารางกิโลเมตร
 
ลักษณะภูมิประเทศ:

               ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลกาหลง เป็นป่าและภูเขาประมาณ 2/3 ของพื้นที่ทั้งหมด มีภูเขาหนาแน่นและสลับซับซ้อนแถบทิศตะวันตกและทิศใต้

ภูมิอากาศ:

               มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน โดยจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือน สิงหาคม – มกราคม  ของทุกปี

จำนวนหมู่บ้าน

               หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง มีทั้งหมด 4 หมู่บ้านแยกเป็น

                (1) หมู่ที่ 1  บ้านกาหลง

                (2) หมู่ที่ 2  บ้านป่าไผ่

                (3) หมู่ที 3  บ้านสายบน

                (4) หมู่ที่ 4  บ้านสันคีรี

 

ประชากร  (ข้อมูล ณ เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561)  : 

               ประชากรในพื้นที่ตำบลกาหลงนับถือศาสนา พุทธ 53 % นับถือศาสนาอิสลาม 47 % มีครัวเรือน  996  ครัวเรือน ประชากร  รวม 3,136  คน แยกเป็นชาย  1,627 คน หญิง  1,509 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย  23.27  คน/ตารางกิโลเมตร

 

การประกวดราคา